Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định

 kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2016.

1- KÕt qu¶ thùc hiÖn doanh sè b¸n vÐ n¨m 2016.

a) Tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2016:

 BiÓu sè 1:                                                        

                                                                                         §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®

STT

ChØ tiªu

N¨m 2015

N¨m 2016

Tû lÖ

I

Tæng doanh thu

116,489

127,931

109%

 

Xæ sè kiÕn thiÕt

18,064

18,834

104%

 

Xæ sè l« t«

78,737

81,710

103%

 

Xæ sè l« t« c¸c cÆp sè

16,356

17,881

109%

 

Xæ sè l« t« 3/23

 

6,184

 

 

Xæ sè bkqn

3,332

3,322

99,6%

II

ThuÕ

25,399

25.543

100,5%

III

Tæng chi phÝ (1+2)

93203

102.054

109%

1

Chi phÝ tr¶ th­ëng

61.541

65.828

106,9%

2

Tæng chi phÝ

31,662

36.226

114%

IV

Kinh doanh dÞch vô vµ thu nhËp tµi chÝnh

1,687

1.819

107%

V

Lîi nhuËn tr­íc thuÕ

786

894

113%

      

b) T×nh h×nh thùc hiÖn doanh sè c¸c lo¹i h×nh xæ sè n¨m 2016:

 BiÓu sè 2:                             

                                                                    §¬n vÞ tÝnh:1.000.000®

Sè TT

§¬n vÞ

TH 2015

Thùc hiÖn n¨m 2016

So víi n¨m 2015

 

Tæng sè

Trong ®ã

XSKT

XS l« t«

XS cÆp

XS 3/23

XS BKQN

1

TP Nam §Þnh

50,533

56.657

15.084

32.886

2.284

3.940

2.463

112%

2

Nam Trùc

5,219

5.546

278

3.269

1.625

280

94

106%

3

Trùc Ninh

4,084

5.116

352

3.296

1.222

187

59

125%

4

NghÜa H­­ng

7,769

7.961

91

5.449

2.205

163

53

103%

5

H¶i HËu

15,014

15.427

1.978

11.085

1.568

653

143

103%

6

Xu©n Tr­­êng

12,097

12.853

425

10.071

1.957

255

145

106%

7

Giao Thuû

8,582

9.048

400

6.845

1.288

362

153

105%

8

Vô B¶n

2,904

3.186

96

1.812

1.130

119

29

110%

9

Mü léc

1,821

2.199

22

1.531

567

33

46

121%

10

ý Yªn

5,97

7.122

55

3.537

3.334

141

55

119%

11

MiÒn 4 TN

2,53

2.816

53

1.929

701

51

82

112%

 

Céng

116.52

127.931

18.834

81.710

17.881

6.184

3.322

110%

c) NhËn xÐt:

- Ph¸t hµnh xæ sè truyÒn thèng : Doanh thu chiÕm  14,8% trªn tæng sè doanh thu; tû lÖ tiªu thô b×nh qu©n 11,3% doanh thu, chñ yÕu b¸n trªn ®Þa bµn Thµnh phè Nam §Þnh, huyÖn H¶i hËu.

        - Ph¸t hµnh xæ sè l« t« : C¬ cÊu chiÕm  63,8% trªn tæng doanh thu.

        - Ph¸t hµnh xæ sè l« t« 3/23: C¬ cÊu chiÕm 4,8% trªn tæng doanh thu

- Ph¸t hµnh xæ bkqn: C¬ cÊu doanh thu chiÕm 2,6% trªn tæng doanh thu.

- Ph¸t hµnh xæ sè l« t« cÆp: C¬ cÊu chiÕm 14 % trªn tæng doanh thu.

- VÒ c¬ cÊu doanh sè : Thµnh phè chiÕm  44,3 %, khèi huyÖn chiÕm  55,7%  

- Doanh thu kinh doanh dÞch vô : §· cã bư­íc tiÕn bé ®¸ng kÓ, trong ®ã cho thuª v¨n phßng, l·i tiÒn göi  ®¹t 1 tû 819 triÖu ®ång.

2- T×nh h×nh thùc hiÖn chi tr¶ th­ưëng n¨m 2016.

a) Chi tr¶ th­ưëng c¸c lo¹i h×nh xæ sè.

   BiÓu sè 3:                                                                                         §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®

STT

§¬n vÞ

N¨m 2015

N¨m 2016

Tû lÖ, t¨ng gi¶m

1

Xæ sè kiÕn thiÕt

8.923

9.417

+494

 

Tû lÖ so víi doanh sè

49%

50%

+1%

2

Xæ sè l« t«

41.797

41.465

-332

 

Tû lÖ so víi doanh sè

53%

50,7%

-2,3%

3

Xæ sè l« t« 3/23

 

3.363

 

 

Tû lÖ so víi doanh sè

 

54,3%

 

4

L« t« cÆp

9.249

9.988

+739

 

Tû lÖ so víi doanh sè

57%

55,8%

-1.2%

5

Xæ sè biÕt kÕt qu¶ ngay

1,572

1.595

+23

 

Tû lÖ so víi doanh sè

47%

48%

+0,1

 

Céng

61,541

65.828

+4287

 

Tû lÖ so víi doanh sè

53%

51,5

-1,5%

b) T×nh h×nh chi tr¶ th­ưëng l« t«, l« t« c¸c cÆp sè, l« t« 3/23 cña c¸c ®¬n vÞ n¨m 2016  như­ sau :

  BiÓu sè 4:

                        §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®

STT

§¬n vÞ

L« t«

L« t« cÆp

L« t« 3/23

Doanh thu

Tr¶ thưëng

 
Tỷ lệ

Doanh thu

Tr¶ thưëng

Tû lÖ

Doanh thu

Tr¶ thưëng

Tû lÖ

1

TP Nam §Þnh

32.886

14.468

44%

2.284

1.278

56%

3.936

2308

59%

2

Nam Trùc

3.269

1.993

61%

1.625

870

54%

280

140

50%

3

Trùc Ninh

3.296

1.093

33%

1.222

696

57%

187

96

51%

4

NghÜa H­­ng

5.449

2.179

40%

2.205

1.185

54%

163

73

45%

5

H¶i HËu

11.085

7.161

65%

1.568

1.094

70%

653

279

43%

6

X.Tr­êng

10.071

5.817

58%

1.957

1068

55%

255

150

59%

7

Giao Thuû

6.845

4.545

66%

1.288

612

48%

362

159

44%

8

Vô B¶n

1.812

786

66%

1.130

568

50%

119

59

50%

9

Mü léc

1.531

601

39%

567

323

57%

33

14

42%

10

ý Yªn

3.537

1.770

50%

3.334

1.872

56%

141

59

42%

11

MiÒn 4 TN

1.929

1.052

55%

701

422

60%

51

26

51%

 

Céng

81.710

41.465

50,7

17.881

9.988

55,8%

6.184

3363

54,3

c- NhËn xÐt: 

- Tr¶ th­ưởng xæ sè truyÒn thèng: 50% so víi doanh sè

- Tr¶ thư­­ëng xæ sè L« t«: 50,7% so víi doanh sè l« t«

- Tr¶ thư­­ëng l«t« c¸c cÆp sè: 55,8% so víi doanh sè l« t« cÆp

- Tr¶ th­­ưëng l« t« 3/23: 54,3% so víi doanh sè l« t« 3/23

- Tr¶ thư­­ëng xæ sè bãc: Lu«n æn ®Þnh theo c¬ cÊu gi¶i th­­ưëng bè trÝ

3- T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nép ng©n s¸ch.

-  Thùc hiÖn nép ng©n s¸ch n¨m 2016: 25.543

BiÓu sè 5:          

                             §¬n vÞ tÝnh: 1.000.000®

TT

ChØ tiªu

N¨m 2015

N¨m 2016

Tû lÖ

K. ho¹ch

T. hiÖn

So víi 2015

So víi KH

1

Nép NS c¸c lo¹i thuÕ

25.399

25.000

25.543

100.5%

102%

 4- Tình hình thực hiện chi trả tiền lương.

- Lãnh đạo quản lý: 6 người.

- Người lao động: 97 người.

- Lương bình quân tối thiểu 7,8triệu/người/tháng

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 396084
Online:6
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com