Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017.

1- Kết quả thực hiện doanh số bán vé năm 2017.

a) Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2017:

 Biểu số 1:                                                        Đơn vị tính: 1.000.000đ

STT

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Tỷ lệ

I

Tổng doanh thu

127.931

135.879

106%

 

Xổ số kiến thiết

18.834

17.626

93,5%

 

Xổ số lô tô

81.710

86.133

105,4%

 

Xổ số lô tô các cặp số

17.881

20.953

117%

 

Xổ số lô tô 3/23

6.184

7.648

124%

 

Xổ số BKQN

3.322

3.519

105,9%

II

Thuế đã nộp

25.543

30.283

118,5%

III

Tổng chi phí (1+2)

102.054

108.334

106,5%

1

Chi phí trả thưởng

65.828

70.453

107%

2

Tổng chi phí

36.226

37.791

104,3%

IV

Kinh doanh dịch vụ và thu nhập tài chính

1.819

1.822

100%

V

Lợi nhuận trước thuế

894

1.080

120,8%

   

b) Tình hình thực hiện doanh số các loại hình xổ số năm 2017:

          Biểu số 2:                                                   Đơn vị tính:1.000.000đ

Số TT

Đơn vị

TH 2016

Thực hiện năm 2017

So với năm 2016

 

Tổng số

Trong đó

XSKT

XS lô tô

XS cặp

XS 3/23

XS BKQN

1

TP Nam Định

56.657

57.105

13.223

34.162

2.307

4.6452

2.768

101%

2

Nam Trực

5.546

5.947

260

4.047

1.206

327

53

107%

3

Trực Ninh

5.116

4.926

390

3.113

1.068

266

89

96%

4

Nghĩa H­ưng

7.961

10.029

169

6.128

3.423

265

44

126%

5

Hải Hậu

15.427

17.912

2.257

12.567

2.191

759

138

116%

6

Xuân Trư­ờng

12.853

13.203

495

10.304

1.951

331

122

103%

7

Giao Thuỷ

9.048

9.410

404

6.894

1.660

304

148

104%

8

Vụ Bản

3.186

3.586

159

1.770

1.447

186

24

113%

9

Mỹ lộc

2.199

1.893

29

1.060

399

372

33

86%

10

Ý Yên

7.122

8.957

144

4.258

4.379

129

47

126%

11

Miền 4 TN

2.816

2.911

96

1.830

868

64

53

103%

 

 

Cộng

127.931

135.879

17.626

86.133

20.953

7.648

3.519

106%

c) Nhận xét:

- Phát hành xổ số truyền thống : Doanh thu chiếm  12.97% trên tổng số doanh thu; tỷ lệ tiêu thụ bình quân 10,54%, doanh thu  chủ yếu bán trên địa bàn Thành phố Nam Định, huyện Hải hậu.

        - Phát hành xổ số lô tô : Cơ cấu chiếm  63,44% trên tổng doanh thu.

        - Phát hành xổ số lô tô 3/23: Cơ cấu chiếm 5,6% trên tổng doanh thu

- Phát hành xổ bkqn: Cơ cấu doanh thu chiếm 2.59% trên tổng doanh thu.

- Phát hành xổ số lô tô cặp: Cơ cấu chiếm 15,4 % trên tổng doanh thu.

- Về cơ cấu doanh số : Thành phố chiếm  42% khối huyện chiếm  58%  

- Doanh thu kinh doanh dịch vụ : Đã có bước tiến bộ đáng kể, trong đó cho  cho thuê văn phòng, lãi tiền gửi  đạt 1 tỷ 822 triệu đồng.

2- Tình hìnhthực hiện chi trả thưởng năm 2017.

a) Chi trả thưởng các loại hình xổ số.

               Biểu số 3:                                 Đơn vị tính: 1.000.000đ

STT

Đơn vị

Năm 2016

Năm 2017

Tỷ lệ, tăng giảm

1

Xổ số kiến thiết

9.417

8.302

-1.115

 

Tỷ lệ so với doanh số

50%

47,1%

-2,9%

2

Xổ số lô tô

41.465

44.051

2.586

 

Tỷ lệ so với doanh số

50,7%

51,1%

+0,4%

3

Xổ số lô tô 3/23

3.363

4.086

+723

 

Tỷ lệ so với doanh số

54,3%

53,4%

+0,1%

4

Lô tô cặp

9.988

11,862

+1.874

 

Tỷ lệ so với doanh số

55,8%

56,6%

+0,8%

5

Xổ số biết kết quả ngay

1.595

2.152

+557

 

Tỷ lệ so với doanh số

48%

61,1%

+13,1%

 

Cộng

65.828

70.453

+4.625

 

 

Tỷ lệ so với doanh số

51,5

51,8

0,3%

b) Tình hình chi trả thưởng lô tô, lô tô các cặp số, lô tô 3/23 của các đơn vị năm 2017  như sau :

  Biểu số 4:

             Đơn vị tính: 1.000.000đ

STT

Đơn vị

Lô tô

Lô tô cặp

Lô tô 3/23

Doanh thu

Trả thưởng

Tỷ lệ

Doanh thu

Trả thưởng

Tỷ lệ

Doanh thu

Trả thưởng

Tỷ lệ

1

TP Nam Định

31.162

16828

49,26

2.307

1.258

54,52

4.645

2.588

55,58

2

Nam Trực

4.047

1.254

30,99

1.260

700

55,6

327

143

43,77

3

Trực Ninh

3.113

1.268

40,73

1.068

533

49,88

266

109

41,15

4

Nghĩa H­ưng

6.128

2.713

44,27

3.423

1.917

56

265

303

114,38

5

Hải Hậu

12.567

6.575

52,32

2.191

1.335

60,94

759

441

58,11

6

X.Trường

10.304

5.967

57,91

1.951

1.025

52,49

331

150

42,26

7

Giao Thuỷ

6.894

3.763

54,59

1.660

1.071

64,51

304

121

39,84

8

Vụ Bản

1.770

940

53,09

1.447

859

59,41

186

37

47,39

9

Mỹ lộc

1.060

438

41,41

399

181

42,27

372

37

10

10

Ý Yên

4.258

3.411

80,11

4.379

2.416

55,17

129

69

53,57

11

Miền 4 TN

1.830

894

48,86

868

567

65,38

64

37

56,34

 

Cộng

86.133

44.051

51,1

20.953

11.862

56,6

7.648

4.086

53,4

c- Nhận xét: 

- Trả thưởng xổ số truyền thống:  47,1% so với doanh số

- Trả thưởng xổ số Lô tô: 51,1% so với doanh số lô tô

- Trả thưởng lôtô các cặp số: 56,6% so với doanh số lô tô cặp

- Trả thưởng lô tô 3/23: 53,4% so với doanh số lô tô 3/23

- Trả thưởng xổ số bóc: Luôn ổn định theo cơ cấu giải thưởng bố trí

3- Tình hình thực hiện kế hoạch nộp ngân sách.

-  Thực hiện nộp ngân sách năm 2017: 30.283.000.00đ

Biểu số 5:          

                                           Đơn vị tính: 1.000.000đ

TT

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Tỷ lệ

K. hoạch

T. hiện

So với 2016

So với KH

1

Nộp NS các loại thuế

25.543

26.000

30.283

118,5

116,4

 4- Tình hình thực hiện chi trả tiền lương.

- Lãnh đạo quản lý: 6 người.

    

Biểu lương

 BAN LÃNH DẠO QUẢN LÝ CÔNG TY TNHHMTV XỔ SỐ KIỂN THIẾT NAM ĐỊNH NĂM 2017

                                                                                                            Đơn vị tính:Ttriệu đồng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lương năm 2017

Ghi chú

1

Đặng Mạnh Dương

Chủ tịch

422,400

 

2

Vũ Xuân Nghĩa

Giám đốc

403,200

 

3

Nguyễn Đức Học

Phó GĐ

345,600

 

4

Nguyễn Công Hưng

Phó GĐ

345,600

 

5

Nguyễn Văn Hùng

Phó GĐ

345,600

 

6

Trần Quyết Trung

KT Trưởng

313,980

 

 

 

 

2,176,380

 

 

 

- Người lao động: 98 người.

- Lương bình quân tối thiểu 8triệu/người/tháng

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 83517
Online:50
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com