Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định

1- Kết quả thực hiện doanh số bán vé năm 2018.

a) Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2018:

 Biểu số 1:                                                   

 Đơn vị tính: 1.000.000đ

STT

Chỉ tiêu

Năm    2017

Năm 2018

Tỷ lệ

I

Tổng doanh thu

135.879

139.250

102%

 

Xổ số kiến thiết

17.626

16.863

96%

 

Xổ số lô tô

86.133

88.885

103%

 

Xổ số lô tô các cặp số

20.953

21.428

102%

 

Xổ số lô tô 3/23

7.648

7.120

93%

 

Xổ số BKQN

3.519

4.954

140%

II

Thuế đã nộp

30.283

31.745

105%

III

Tổng chi phí (1+2)

108.324

111.209

103%

1

Chi phí trả thưởng

70.453

71.953

102%

2

Tổng chi phí

37.871

39.256

103%

IV

Kinh doanh dịch vụ và thu nhập tài chính

1.822

2.302

126%

V

Lợi nhuận trước thuế

910

1.170

128%

b) Tình hình thực hiện doanh số các loại hình xổ số năm 2018:

          Biểu số 2:                                                   Đơn vị tính:1.000.000đ

Số TT

Đơn vị

TH 2017

Thực hiện năm 2018

So với năm 2017

 

Tổng số

Trong đó

XSKT

XS lô tô

XS cặp

XS 3/23

XS BKQN

1

TP Nam Định

57.105

57.079

12.162

33.876

2.721

4.467

3.853

100%

2

Nam Trực

5.947

5.804

319

3.847

1.244

347

47

98%

3

Trực Ninh

4.926

5.366

386

3.651

958

235

136

109%

4

Nghĩa H­ưng

10.029

10.821

221

6.390

3.867

259

84

108%

5

Hải Hậu

17.912

19.649

2.165

14.012

2.340

897

235

110%

6

Xuân Trường

13.203

13.331

597

10.895

1.454

226

159

101%

7

Giao Thuỷ

9.410

9.943

433

6.868

2.204

220

218

106%

8

Vụ Bản

3.586

3.893

169

1.963

1.554

157

50

109%

9

Mỹ lộc

1.893

1.258

27

868

273

63

27

66%

10

Ý Yên

8.957

9.071

193

4.745

3.921

143

69

101%

11

Miền 4 TN

2.911

3.035

191

1.770

892

106

76

104%

 

Cộng

135.879

139.250

16.863

88.885

21.428

7.120

4.954

102%

 

c) Nhận xét:

- Phát hành xổ số truyền thống : Doanh thu chiếm  12.1% trên tổng số doanh thu; tỷ lệ tiêu thụ bình quân 10,04%, doanh thu chủ yếu bán trên địa bàn Thành phố Nam Định, huyện Hải hậu.

        - Phát hành xổ số lô tô : Cơ cấu chiếm  64% trên tổng doanh thu.

        - Phát hành xổ số lô tô 3/23: Cơ cấu chiếm 5,1% trên tổng doanh thu

- Phát hành xổ số bkqn: Cơ cấu doanh thu chiếm 3,5% trên tổng doanh thu.

- Phát hành xổ số lô tô cặp: Cơ cấu chiếm 15,3 % trên tổng doanh thu.

- Về cơ cấu doanh số : Thành phố chiếm  41% ; khối huyện chiếm  59%  

- Doanh thu kinh doanh dịch vụ: Đã có bước tiến bộ đáng kể, trong đó cho  cho thuê văn phòng, lãi tiền gửi  đạt 2 tỷ 300 triệu đồng.

2- Tình hình thực hiện chi trả thưởng năm 2018.

a) Chi trả thưởng các loại hình xổ số.

               Biểu số 3:                                                                   Đơn vị tính: 1.000.000đ

 

STT

Đơn vị

Năm 2017

Năm 2018

Tỷ lệ, tăng giảm

1

Xổ số kiến thiết

8.302

9.113

+810

 

Tỷ lệ so với doanh số

47,1%

54%

+6.9%

2

Xổ số lô tô

44.051

43.850

-201

 

Tỷ lệ so với doanh số

51,1%

49.3%

-1.8%

3

Xổ số lô tô 3/23

4.086

4.186

+100

 

Tỷ lệ so với doanh số

53,4%

58.7%

+5.3%

4

Lô tô cặp

11,862

12.304

+442

 

Tỷ lệ so với doanh số

56,6%

57.4%

+0.8%

5

Xổ số biết kết quả ngay

2.152

2.500

+348

 

Tỷ lệ so với doanh số

61,1%

49.5%

-11.6

 

Cộng

70.453

71.953

+1.500

 

Tỷ lệ so với doanh số

51,8%

51.7%

-0.1%

b) Tình hình chi trả thưởng lô tô, lô tô các cặp số, lô tô 3/23 của các đơn vị năm 2018 như sau:

  Biểu số 4:                                                                              Đơn vị tính: 1.000.000đ

STT

Đơn vị

Lô tô

Lô tô cặp

Lô tô 3/23

Doanh thu

Trả thưởng

Tỷ lệ

Doanh thu

Trả thưởng

Tỷ lệ

Doanh thu

Trả thưởng

Tỷ lệ

1

TP Nam Định

33.876

17.219

50,8

2.721

1.617

59,4

4.467

3.016

67,5

2

Nam Trực

3.847

1.698

44,1

1.244

696

56,0

347

152

43,8

3

Trực Ninh

3.651

2.090

57,2

958

687

71,8

235

94

40,0

4

Nghĩa H­ưng

6.390

2.883

45,1

3.867

2.170

56,1

259

115

44,4

5

Hải Hậu

14.012

6.753

48,2

2.340

1.212

51,8

897

397

44,3

6

X.Trường

10.895

5.575

51,2

1.454

832

57,2

226

118

52,2

7

Giao Thuỷ

6.868

3.676

53,5

2.204

1.289

58,5

220

95

43,2

8

Vụ Bản

1.963

857

43,6

1.554

958

61,6

157

72

45,9

9

Mỹ lộc

868

308

35,5

273

127

46,5

63

25

39,7

10

Ý Yên

4.745

1.988

41,9

3.921

2.201

56,1

143

58

40,6

11

Miền 4 TN

1.770

803

45,4

892

515

57,7

106

44

41,5

 

Cộng

88.885

43.850

49,3

21.428

12.304

57,4

7.120

4.186

58,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Nhận xét: 

- Trả thưởng xổ số truyền thống:  54% so với doanh số

- Trả thưởng xổ số Lô tô: 49,3% so với doanh số lô tô

- Trả thưởng lôtô các cặp số: 57,4% so với doanh số lô tô cặp

- Trả thưởng lô tô 3/23: 58,7% so với doanh số lô tô 3/23

- Trả thưởng xổ số bóc: Luôn ổn định theo cơ cấu giải thưởng bố trí

3- Tình hình thực hiện kế hoạch nộp ngân sách.

-  Thực hiện nộp ngân sách năm 2018:

Biểu số 5:          

                                           Đơn vị tính: 1.000.000đ

TT

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Tỷ lệ

K. hoạch

T. hiện

So với 2017

So với KH

1

Nộp NS các loại thuế

30.283

23.400

31.745

104,8%

135,6%

 

GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2019:                                                                   

                                                              Đơn vị tính: 1.000.000đ

STT

Đơn vị

Thực hiện 2018

Kế hoạch 2019

I

Khối huyện

             82.170

         83.500

1

Huyện Nam Trực

5.804

6.000

2

Huyện Trực Ninh

5.366

5.500

3

Huyện Nghĩa Hưng

10.821

10.600

4

Huyện Hải Hậu

19.649

19.500

5

Huyện Xuân Trường

13.331

13.350

6

Huyện Giao Thuỷ

9.942

10.050

7

Huyện Vụ Bản

3.893

4.000

8

Huyện Mỹ Lộc

1.258

2.300

9

Huyện Ý yên

9.071

9.100

10

Miền 4 (Trực Ninh)

3.035

3.100

II

TP Nam Định

57.080

58.000

 

Cộng

139.250

141.500

               3- Tình hình chi trả lương.

                   - Cán bộ quản lý : 6.

            - Người lao động: 98.

                   - Lương bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 352686
Online:3
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com